Sborové ozvěny

Vyšlo 15. 6. 2008; ročník IX.


Z obsahu čísla:


První červnový den se báječně vydařil

Neděle 1. června byla v našem sboru opravdu slavnostní. Na začátku bohoslužby složilo nové staršovstvo slib do rukou br. seniora Štěpána Brodského, všichni přítomní bratři a sestry přijali svátost Večeře Páně a celý obřad doprovázely svým krásným zvukem varhany po generální opravě.Následoval společný oběd a odpolední program potom patřil především dětem, které měly svátek.

Kázáním tentokrát posloužil br. senior Brodský. Apeloval v něm na všechny přítomné, zejména presbytery, aby šířili evangelium nejen uvnitř, ale především vně sboru, jak to slíbili na počátku bohoslužby. Varhany zněly po celou bohoslužbu překrásně a doprovodily také nově se rodící několikahlasý sbor na kůru. Hrou na varhany a zpěvem přispěla také mládež, a tak by bylo dobré, aby se z toho stala pěkná tradice.

Společný oběd, který připravily obětavé sestry, byl opravdu velmi chutný a vydatný a krásné letní počasí přímo zvalo k návštěvě farní zahrady. Tam se uskutečnilo pravé fotbalové "euro" mezi čtyřmi týmy dětí a mládeže. Všichni bojovali skutečně jako lvi. První v duchu čtení z Bible ustoupili posledním, ale odměnu za účast dostal každý - stříkací pistole potom posloužily k dokonalému osvěžení všech, dospělé nevyjímaje. Zatímco děti chvilku neposeděly, dospělí užili odpoledne při příjemném povídání u kávy na farní zahradě, nebo v presbyterně, kde se ženy a dívky oddávaly ručním pracím. Všem uvnitř i venku moc chutnal báječný šlehačkový dort a později grilované klobásky a párky v rohlíku. Sečteno a podtrženo - neděle 1. června se celá nádherně vydařila. Zasloužili se o to všichni vrchovatou měrou, a tak jmenovitě děkovat netřeba.

(r)Ekumenické setkání na téma láska

Vzpomínka na 12.duben tohoto roku je pro mne milá, protože se uskutečnilo 8. ekumenické setkání žen. Pozvání přijal kazatel Církve bratrské v Kyjově na Moravě Josef Mrózek. Po úvodním slovu do původně připravených dvou horkých křesel musel usednout sám, vzhledem k nemoci jeho ženy. Palbu našich dotazů s přehledem i vtipem odrážel, problematiku partnerských vztahů, rodiny, výchovy dětí i života v církvi dokonale znal a k našemu prospěchu se s námi o jeho životní zkušenosti podělil. Zůstal ve mně obdiv k jeho ženě pro její moudré jednání v nelehké situaci, zůstává mu oporou v jejich církevní službě a má dar stmelovat rodinu svoji i sborovou. Jeho zkušenost, že je možné se opakovaně zamilovávat do své ženy v jakémkoli věku, bylo pro nás velkým povzbuzením a přímo navazovalo na přednášku manželů Pekárkových (CŘK). Ti hovořili k dospívajícím i k nám rodičům o prvních láskách i zklamáních, připomněli nám ideály, ke kterým je dobré se v životě přibližovat. Dané téma PROPLETENÁ LÁSKA zdaleka nebylo vyčerpané, ale vše co jsme ten den slyšeli, nám bylo k užitku. Na závěr snad jen připomenutí slova k rodičům dětí: ,,Mějte je rádi. Vždyť Ježíš za ně zemřel stejně jako za vás!"

Dana Gaudynová
Jak začalo přátelství přes hranice

Velmi činorodý je sbor evangelíků v německé Muldě, která leží ve vzdálenosti zhruba 55 kilometrů od Teplic. Vloni začali hledat nejbližší sbor na druhé straně hranice. Původně vytipovali Duchcov, kde působí jako administrátor náš br. farář Jan Opočenský. Slovo dalo slovo a počáteční kontakt se uskutečnil 20. října 2007 v Teplicích a v Duchcově.

V pořadí druhé setkání už bylo sborové. V neděli 2. března 2008 k nám přijelo 18 farníků z Muldy a Helbigsdorfu. Zúčastnili se společné bohoslužby, kde pozdravy přátel přednesl br. farář Daniel Wust, a potom přátelského posezení s obědem v naší presbyterně. A i když počasí tehdy našim hostům ale vůbec nepřálo (pršelo, silně foukal vítr a byla zima), přesto projevili přání se po Teplicích trochu porozhlédnout.

"Procházka to byla kvůli počasí poměrně rychlá", vzpomíná br. farář Opočenský, který dělal průvodce, nicméně bylo dohodnuto, že návštěvu oplatíme. A hned se také dohodly termíny - Tepličtí mohou přijet do Muldy hned dvakrát - v sobotu 17. května na přátelské posezení a odpolední bohoslužbu - a potom ještě 29. června, kdy bude Mulda slavit své 675. narozeniny. Ujednáno, potvrzeno, pojedeme 17. května.
Varhany zvučí v překrásné své síle

Skoro čtyři měsíce trvala generální oprava našich varhan. A dala mistrům opravářům Robertu Pončovi a Tomáši Fafílkovi z Krnova (na snímcích) pořádně zabrat. Po celou dobu náročné opravy, která si vyžádala 206 000 korun, doprovázeli nedělní bohoslužby laskavé sestry a bratři Kábová, Hyťhová a Opočenský jn. kterým patří poděkování sboru. Stejně tak patří dík všem, kteří na generální opravu varhan přispěli i těm, kteří ještě přispějí.
V Muldě bylo krásně - srdečno a slunečno

V sobotu 17. května nadešel dlouho očekávaný den, kdy jsme opláceli pozvání k návštěvě přátel - bratrů a sester v německé Muldě. Krátce po 9. hodině ráno se od fary v ulici J.V.Sládka vydaly osádky tří vozidel a v nich celkem 15 dospělých a dětí směrem na Cínovec. Počasí na výlet se opravdu vydařilo. Celou cestu nádherně svítilo sluníčko, které ještě umocnilo dobrou náladu zúčastněných.

Zhruba po hodině jízdy jsme zastavili před farou v Muldě. Byli jsme srdečně očekáváni, a to nám známými tvářemi br. faráře Daniela Wusta a jeho presbyterů. V tu chvíli byl náš sbor posílen ještě o bratra a sestru Rejchrtovi, kteří dorazili přímo na místo. Hostitelé pro nás měli připravený, dobře načasovaný program. Začal bohatou svačinou na faře, kde jsme se mimo jiné dozvěděli, že má br. Daniel Wust na starosti celkem 8 farností, protože v současnosti jeden kazatel chybí. Patří k nim mimo jiné také Helbigsdorf, kam jsme se po svačině vypravili. Základy tamního kostela pocházejí ze 13. století, může se pochlubit nádhernými varhanami z dílny slovutného mistra Gottfrieda Silbermanna z roku 1728 (hru na nástroj si krátce vyzkoušel náš br. farář a také Hanička Jirsáková) a nejstaršími věžními hodinami v Sasku.

Na zpáteční cestě jsme si zajeli na malý výlet, abychom se mohli rozhlédnout po krásné, kopcovité krajině. Jenomže, jako naschvál, začalo poprchávat, a tak z procházky nebylo nic. Přijali jsme rovněž milé a srdečné pozvání našich hostitelů na oběd do hostince v Muldě, kde pro nás připravili španělského ptáčka s kulatými, typicky saskými knedlíky a se zelím.

Po obědě už byl čas, aby se oba bratři faráři připravili na odpolední bohoslužbu. O půl druhé se z kostela v Muldě ozval mohutné zvony, které se potom rozezněly ještě dvakrát. Poprvé přesně ve 14 hodin, kdy začala německo-česká společná bohoslužba nádhernou varhanní fugou a poté čtením z 2. listu Korintským 13, verš 11. - 13. Čtení střídaly společné písně, apoštolské vyznání víry i Otčenáš. A i když není liturgie obou sborů zcela shodná, byli jsme jako účastníci zase na duchu o něco bohatší. Pozdravy z Teplic přednesla sestra kurátorka Věra Grogerová.

Patří se dodat, že kostel v Muldě je o dvě století mladší, než ten v Helbigsdorfu. Zato jeho osud byl v dobách minulých pohnutý. Několikrát byl téměř do základů zničen, ale vždycky ho farníci znovu opravili, aby mohl dál sloužit jako stánek Páně. Dnes má nová okna, lavice i elektricky vytápěnou podlahu a pojme kolem stovky sedících křesťanů a muldští jsou na něj patřičně pyšní. Podruhé nás kostelní zvon vyprovázel na závěr bohoslužby. Mezitím sprchlo a opět vysvitlo sluníčko. Všichni jsme se vrátili opět na faru na posezení u kávy, čaje a zákusků. A povídat bylo opravdu o čem, byť v řadě případů s tlumočením. S jistotou se dá ale říct, že jsou si sbory v Muldě a v Teplicích zase o něco bližší.

Naši přátelé počítají s tím, že k nám zavítají v závěru roku o druhé adventní neděli, pro sestry a bratry z Teplic platí nové pozvání do Muldy, která 29. června 2008 slaví 675 let od svého vzniku. Někteří z nás již svoji účast na místě potvrdili, další zájemci se mohou přidat. Podobná sborová setkání dokazují, že křesťané si velmi dobře rozumějí navzdory jazykovým bariérám.

s. Ladislava Richterová
Ženy ze sboru si dobře rozumějí

Sestrám ze sboru se stýskalo po společném posezení. Aktivity se chopila sestra Gaudynová, sestra Kittlerová pohotově nabídla pohostinství, a tak se v pátek 23. května zaplnil obývací pokoj u Kittlerů do posledního místečka. Bylo nás celkem osm a věřte, že jsme si krásně popovídaly. Zaposlouchaly jsme se do čtení z 18. kapitoly proroka Ezechiela, podělily se s ostatními o to, co nám v posledních dnech udělalo radost a v přímluvných motlitbách myslely a na svoje bližní, přátele a všechny lidi dobré vůle. Po téměř čtyřech společně strávených hodinách jsme se cítily hodně posilněné na duchu. Poděkování za vzornou přípravu setkání včetně výborného občerstvení patří oběma sestrám - Vlastě a Janě Kittlerovým. Už se všechny těšíme, až se opět potkáme za 14 dní.

PS. Možná, že by o podobná setkávání stáli i bratři ze sboru. Chce to jenom organizátora. Sborové ozvěny o tom rády přinesou dobré zprávy.